Algemene voorwaarden opleidingen

Start opleidingen
De opleidingen starten bij voldoende deelname.

Opleidingen
Alle opleidingen kunnen zowel overdag als in de avonduren gevolgd worden. De opleidingen worden aangeboden van van maandag tot en met zaterdag. Bij voldoende aanmeldingen start de opleiding.

Medische keuring
De algemene eisen ten aanzien van de medische geschiktheid en dergelijke blijven ter competentie van de commandant van de overheidsbrandweer of de directie van het bedrijf dat de cursist inschrijft. BOCAS gaat er vanuit dat, indien een commandant of de directie van het bedrijf medewerkers aanmeldt voor een cursus, deze voldoen  aan de geldende keuringseisen voor brandweerpersoneel. Deze eisen zijn geregeld in de modelregeling 'Rechtspositie vrijwilliger bij de gemeentelijke Brandweer' (bijlage 6 keuringseisen) en mede gebaseerd op het Besluit personeel Wet veiligheidsregio's .

Verder wijzen wij erop dat dit ook goedkeuring als ademluchtmasker- drager inhoudt. Bovengenoemde eisen gelden ook voor particulieren.

Verzekering
Wij wijzen de  inschrijvende organisaties of personen erop dat de door hen aangemelde cursist(en) verzekerd moet(en) zijn. Niet alleen voor de uitoefening van zijn functie als brandweerman of -vrouw, maar ook tegen eventuele gevolgen bij het zich begeven naar en terugkomen van cursussen voor zover deze activiteiten op de brandweerdienst betrekking hebben.
Voor zover een cursist geen dienstverband heeft met een gemeente of bedrijf - in welk geval de betrokken instelling een verzekering afsluit - dient de betrokkene zelf een ongevallenverzekering af te sluiten in geval hem/haar een ongeluk overkomt tijdens of als gevolg van het deelnemen aan de opleiding.

 
Niveau
De opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor het aanmelden van cursisten met betrekking tot het. het niveau van de opleidingen en de geschiktheid voor een leidinggevende functie.

Mutaties
Mutaties tijdens de opleiding dienen schriftelijk aan de afdeling Opleidingen van het BOCAS doorgegeven te worden.

Presentie en verzuim

 • Bij een te groot verzuim kan een cursist van de cursus worden verwijderd. Hierover wordt altijd overlegd met de opdrachtgever. Onder te groot verzuim wordt verstaan meer dan drie maal achtereen, of meer dan vijf maal afwezig tijdens de gehele module of cursus. Indien een cursist naar de mening van de instructeurs) te weinig kennis en/of praktijk tijdens de cursus heeft opgedaan, mede in het kader van de veiligheid/ARBO, zal na overleg met de opdrachtgever hem de deelname aan het examen worden ontraden.
 • Bij een eventuele verhindering dient de cursist dit tijdig aan de instructeur of de afdeling opleidingen van het regionaal bureau door te geven.
 • Wanneer een cursist de opleiding voortijdig stopt, dan dient dit schriftelijk aan de afdeling opleidingen te worden doorgegeven.

Resultaten en certificaten/diploma's

 • De opdrachtgevers worden schriftelijk op de hoogte gehouden van het resultaat van de (her)examens.
 • De door de cursisten behaalde certificaten en diploma's worden aan de opdrachtgevers toegezonden.
 • Na afloop van iedere module of cursus wordt een presentielijst aan de opdrachtgevers toegezonden.
 • Een certificaat is onbeperkt geldig. Een voldoende cijfer voor een deelexamen van een module is tot vijf jaar na het behalen van dat cijfer geldig. In deze periode dient het tweede examen met een voldoende te worden afgelegd. (voorbeeld: schriftelijk resultaat een acht (8) op 14-12-20014, vóór 14-12-2019 dient een voldoende cijfer voor praktijk te worden behaald).

Arbo en veiligheid

 • Hierbij is onverkort van kracht hetgeen in dit kader is geregeld in de ARBO-wet en in het veiligheidsvoorschrift opleidingen, examens en oefeningen van Brandweer Amsterdam-Amstelland.
 • De cursist dient alle (veiligheids)aanwijzingen van de instructeurs en aangegeven op ons safetycard onverwijld op te volgen.
 • De cursist dient zich te onthouden van eigen handelingen zonder dat hiertoe door de instructeur opdracht is gegeven. De cursist dient vóór aanvang van een Praktijkinstructie kennis te nemen van de veiligheidsinstructies, de aanwezigheid en de goede werking van veiligheidsapparatuur en de noodprocedure.
 • De cursist dient onveilige situaties of defecten aan materiaal onverwijld te melden aan de instructeur. (zie verder het informatieblad voor cursisten).

Eigen risico

 • Het volgen van opleidingen en cursussen geschiedt volledig voor eigen risico. Brandweer Amsterdam-Amstelland, noch voor haar optredende instructeurs, kunnen op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, voortvloeiend uit het volgen van de opleiding en of cursus. Hierbij blijft de ARBO-wet onverkort van toepassing.


Persoonlijke bescherming
 

 • Tijdens de praktijklessen is het dragen van een volledig uitruktenue verplicht.
 • Bovendien is het voor het deelnemen aan de opleiding Manschap I noodzakelijk dat elke cursist de beschikking heeft over een compleet ademluchtmasker/ toestel met reservecilinder.
 • Voor het volgen van de cursus Brandwacht 1e klasse dient iedere cursist te beschikken over een goedgekeurde veiligheidsbril en werkhandschoenen.
 • Opdrachtgevers en particulieren zijn verplicht erop toe te zien dat de cursisten met goedgekeurde en onderhouden adembeschermingsapparatuur en persoonlijke uitrusting aan de cursus kunnen deelnemen.

Baarden
Het dragen van baarden tijdens opleidingen en examens, ook waarbij geen adembescherming wordt gebruikt, is niet toegestaan conform de voorschriften van de Inspectie Veiligheid en Justitie (voorheen IOOV).

Roken
Roken is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen.

Alcohol en drugs

 • Het gebruik van alcoholhoudende dranken en drugs tijdens de cursus of een examen is verboden. De instructeur is gemachtigd om in voorkomende gevallen de betreffende cursist(en) uit te sluiten van deelname aan de cursus. Wanneer een cursist onder kennelijke invloed van alcohol of drugs op een cursus verschijnt, zal deze door de instructeurs van deelname aan de cursus worden uitgesloten. Bij twijfel heeft de instructeur met het oog op de veiligheid, het recht om een cursist uit te sluiten van deelname.
 • De instructeur zal in bovengenoemde situaties de manager BOCAS schriftelijk op de hoogte stellen.
 
 
 

Nieuws:

19-10-2018
17 HV-plus dagen afgerond
15-08-2018
Skills-lab in tijdschrift 1-1-2
23-07-2018
Mooi resultaat!